ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 รอบแรก และประกาศการสอบรอบสอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยดำเนินการ จัดสอบรอบแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและประมวลผล การสอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยประกาศผลผู้สอบได้รอบแรก เพื่อเข้าสอบ รอบสอง มีผู้สอบได้จำนวน 305 คน (เนื่องจากลำดับสุดท้าย มีคะแนนเท่ากันจำนวน 11 คน) ตามรายชื่อ ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เรียงตามชื่อจังหวัด ชื่อโรงเรียน และชื่อนักเรียน (โดยไม่เรียงลำดับคะแนนที่สอบได้)

 

Scroll to Top