ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Scroll to Top