[หมดเขต]รับสมัครนักเรียน จภ.นศ. เข้าร่วมคัดเลือกไป CERN

รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานเซิร์นประจำปี 2561 (High School Visit Program at CERN)

รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานเซิร์นประจำปี 2561 (High School Visit Program at CERN) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัตินักเรียน

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์)
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
  1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี) ให้แนบผลการสอบ CEFR และ ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้ (ถ้ามี)
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
 5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 6. สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

การรับสมัคร/คัดเลือก

 1. ประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัคร (วันอังคาร ที่ 14 พ.ย.60 หลังคาบฟังบรรยาย เวลา 16.00-16.30 น. ขอรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบสัมภาษณ์วันนั้นเลย)
 2. สอบสัมภาษณ์คัดเลือก (วันอังคาร ที่ 21 พ.ย.60 คาบฟังบรรยาย เวลา 14.20-16.00 น. ณ ห้องฟิสิกส์ 324)
 3. ส่งรายชื่อนักเรียนตัวแทนของโรงเรียน จภ.นศ. ให้กับทาง ศ.พว. ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย.60
 4. สอบสัมภาษณ์จาก ศ.พว. เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 2 คน ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น. (ผ่านระบบ VDO conference)
 5. ศ.พว. จะส่งรายชื่อนักเรียนให้กับทาง สวก. ภายในวันที่ 1 ธ.ค.60 เพื่อดำเนินการต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครูฟิสิกส์ จภ.นศ. ทุกท่าน

 

Scroll to Top