ค่ายฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1/2560 สอวน.มวล.

เมื่อวันที่ 1-18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์และชีววิทยา ค่ายที่ 1

Scroll to Top