เกษียณวรา มุทิตารำลึก 2560

มุทิตา 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรม “เกษียณวรา มุทิตารำลึก” เพื่อรำลึกพระคุณและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีข้าราชการครูเกษียณ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

  1. นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  2. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  3. นายวิชิต วงษ์ทอง ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  4. นางวรุบล พลไชย ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
  5. นางราตรี จิตบรรเจิด ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
  6. นางวันทนีย์ กิจเกตุ ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

Leave a Comment

Scroll to Top