สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิดหอสมุดใหม่-วางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิหิงค์

สมเด็จพระสังฆราชเปิดหอสมุด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประกอบพิธีเททองพระพุทธสิหิงค์จำลอง พิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธสิหิงค์จำลอง ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ในโอกาสได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงครบ 100 ปี

Leave a Comment

Scroll to Top