งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

งานวันมัธยม 2560

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช “เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล” สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 กันยายน 2560

Scroll to Top