หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

 1. ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดยาวและช่วงปิดภาคเรียน
  1. วันปกติ ให้บริการตั้งแต่ 7.00 - 20.00 น.
  2. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์ในช่วงเปิดภาคเรียน ให้บริการตั้งแต่ 8.00 - 20.00 น.
 2. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 3. สำรวมและไม่ส่งเสียงดังภายในห้องสมุด
 4. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
 5. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่วางที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ หากมีความจำเป็นต้องใช้ให้แจ้งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 6. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 7. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้เก็บหนังสือเข้าที่เดิม
 8. หากต้องการยืมหนังสือ ให้ยื่นบัตรนักเรียนหรือบอกเลขประจำตัวนักเรียนพร้อมหนังสือที่จะยืมที่จุดให้บริการยืม - คืนหนังสือ โดยมีกำหนด ดังนี้
  1. หนังสือทั่วไปสามารถยืมได้ไม่เกิน 2 เล่มต่อครั้ง และคืนภายใน 7 วัน (คืนภายในกำหนดไม่ต้องใช้บัตรนักเรียน)
  2. หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์สามารถยืมเพื่อนำไปถ่ายสำเนาภายในวันที่ยืม
 9. หากต้องการอ่านต่อให้นำมาคืนและยืมใหม่อีกครั้ง โดยให้ยืมได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน
 10. หากคืนล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องถูกปรับ 1 บาทต่อวันต่อเล่ม โดยให้นำบัตรนักเรียนและลงชื่อในบัญชีผู้คืนหนังสือเกินกำหนดด้วย
 11. หากหนังสือหาย ชำรุด ให้แจ้งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยเร็ว
 12. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ