หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน


นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา
หัวหน้าหอสมุดกลาง
ประวัติ | เว็บไซต์


นางอุบลรัตน์ กฐินหอม
วุฒิการศึกษา บธ.บ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองหัวหน้าหอสมุดกลาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ประวัติ | เว็บไซต์


นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ. วิชาเอก การจัดการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ


นางสาวจุฑารัตน์ รับไซ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. วิชาเอก การพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปรณ์และบริการทั่วไป


นางสาวพิชชาพร สามแก้ว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หัวหน้าฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


นางภาวนา เลี่ยมแก้ว
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
แม่บ้าน

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ