หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

ชั้น 1

ประกอบด้วยส่วนของห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ห้องบริหารจัดการทรัพยากรหอสมุด เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ และจุดพิมพ์เอกสาร

 1. จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของนักเรียนหรือผู้ใช้บริการมากที่สุด
 2. บริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบของห้องสมุด เพื่อให้ความสะดวกในการใช้
 3. บริการแนะนำห้องสมุด เกี่ยวกับการจัดบริการภายในห้องสมุด ตลอดจนกฎ กติกาที่ของห้องสมุด
 4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด
 5. บริการแนะแนวการอ่าน  เป็นบริการสำคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน
 6. บริการสืบค้นทรัพยากร เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
 7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  โดยการรวบรวมรายชื่อหนังสือ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริการแก่ผู้ใช้
 8. บริการข่าวสารทันสมัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองต่าง ๆ
 9. บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว
 10. บริการพิมพ์เอกสารสีและขาวดำ ด้วยเครื่องพิมพ์แบบหมึกในราคาย่อมเยา
 11. บริการอื่นๆ ตามคำสั่งโรงเรียนหรือตามเห็นสมควร

ชั้น 2

ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 3 ห้อง ห้องพักครูสาขาคอมพิวเตอร์ และลานจัดนิทรรศการ

 1. บริการห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50 เครื่อง สำหรับสืบค้นความรู้ และการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 3

ประกอบด้วยห้องหัวหน้าหอสมุดกลาง ห้องประชุมประจำหอสมุดกลาง และห้องหุ่นยนต์

 1. บริการห้องประชุมสำหรับการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในการประชุมวาระต่าง ๆ ตามสมควร
 2. บริการการเรียนการสอนรายวิชาหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ที่หลากหลาย อาทิ หุ่นยนต์อัตโนมัติ Lego Mindstorm EV3, NXT หุ่นยนต์อัตโนมัติ Arduino IPST-SE และหุ่นยนต์บังคับมือ
 3. บริการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมุมสูงภายในโรงเรียนด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ