หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดอาคารหอสมุดหลังใหม่
ภาพโดย แฟนเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ภาพอาคารหอสมุด ปัจจุบัน
ภาพโดย กลุ่มโสตทัศน์ Care Mass
ภาพอาคารหอสมุด หลังเดิม (ปัจจุบันเป็นอาคารแสดงผลงาน)
ภาพโดย นายวิชัย ราชธานี
บรรยากาศภายในห้องสมุดชั่วคราว ห้องประชุมมุจลินทร์
ภาพโดย นางสาวมณี นาคัน
บรรยากาศภายในห้องสมุด อาคาร 2 ชั้น 1 (ปัจจุบันแปรสภาพเป็นห้องเรียน)
ภาพโดย นางสาวมณี นาคัน

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เดิมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียน 2

  

ภาพหอสมุดกลาง ยุคที่ 1

เนื่องจากห้องสมุดเดิมคับแคบมาก ไม่สามารถรองรับทรัพยากรที่ขะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในปี 2554 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และหอสมุด จำนวน 20 ล้านบาท โดยก่อสร้างบริเวณสวนวรรณคดีหลังอาคารเรียน 2 และอาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 3)

  

แต่ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับที่ตั้งห้องสมุดเดิมถูกแปรสภาพเป็นห้องเรียนแล้ว จึงใช้ห้องมุจลินทร์เป็นที่ตั้งห้องสมุดชั่วคราว

  

ภาพหอสมุดกลาง ยุคที่ 2

หลังจากนั้น อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และหอสมุดดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 จึงย้ายมาตั้งห้องสมุด ณ อาคารดังกล่าว

  

ภาพหอสมุดกลาง ยุคที่ 3

ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขึ้นบริเวณสระน้ำหน้าอาคารศูนย์กีฬา แล้วเสร็จบางส่วนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จึงเริ่มเปิดให้ใช้บางส่วน (เฉพาะการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดที่ไม่อยู่บนอินเทอร์เน็ต)

จากนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงดำเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ และเปิดให้ใช้ทุกบริการ ส่วนอาคารหอสมุดเดิมปรับเป็นอาคารแสดงผลงานและอาคารอเนกประสงค์ชั่วคราวไปพลางก่อน

 

ภาพหอสมุดกลาง ยุคปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ เสด็จไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิหิงค์ และทรงเปิดหอสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 16.00 น.

  

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดอาคารหอสมุดหลังใหม่

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ