โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Princess Chulabhorn's College Nakhon Si Thammarat.
กรุณารอสักครู่ | Please Wait

ผู้อำนวยการ
นายไพรัช วงศ์นาถกุล

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2520 เริ่มรับราชการตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
 • พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเขาพังไกร อ. หัวไทร
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเขาพังไกร
 • พ.ศ. 2539 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเขาพังไกร
 • พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช – ปัจจุบัน

เกียรติประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2538 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น
 • พ.ศ. 2540 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2555 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

การศึกษาดูงาน

 • การจัดการศึกษาและเทคโนโลยีทางการจัดการเรียนการสอน
  • ประเทศมาเลเซีย
  • ประเทศสิงคโปร์
  • ประเทศเวียดนาม
  • ประเทศจีน
  • ประเทศออสเตรีย
  • ประเทศญี่ปุ่น
 • การลงนามร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์โปโกเซน่า
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์อรัมชา
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์สิริปุตตรี
 • การลงนามร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความ สามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อย โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

พันธกิจ

ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ (world class)มีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ ดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลกเป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  
  
  
  
จำนวนการเข้าชมเว็บ
ครั้ง
งานแนะแนว

หน้าที่ที่รับผิดชอบ และบุคลากรของงานแนะแนว

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการเรียน(รอข้อมูล…)

บุคลากร

นายพศิษฐ์ แสนเสนาะ ครูแนะแนว ม.ต้น

นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ                               ครูแนะแนว ระดับชั้น ม.ต้น

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี ครูแนะแนว ม.ปลาย

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี                                  ครูแนะแนว ระดับชั้น ม.ปลาย

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 075-399123 หมายเลขภายใน 312

 • Krittapas Jack Jantorn

  <3 คุณครู ที่ทำให้มีวันนี้